E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 9

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๕ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ม.ค. 65
จ้างเหมาทำการวิจัยเพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน บค ๔๑๔๘ มุกดาหาร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 65
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถกู้ชีพ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 65
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การดำรงชีพผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 65
ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 64
จ้างเหมาจัดสถานที่ในการแข่งขันกีฬาและเตรียมสนามแข่งขันกีฬา (โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ชุมชนตำบลหนองบัว ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 64
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล(โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ชุมชนตำบลหนองบัว ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 64
จ้างเหมาค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์(โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ชุมชนตำบลหนองบัว ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 64
ซื้ออุปกรณ์แข่งขันตามโครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ชุมชนตำบลหนองบัว ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธ.ค. 64
ซื้อเสื้อกีฬา (โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ชุมชนตำบลหนองบัว ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธ.ค. 64
ซื้อถ้วยรางวัล (โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ชุมชนตำบลหนองบัว ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธ.ค. 64
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายนาคำไฮ ถึงบ้านหนองหนาว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว โดยวิธีคัดเลือก 20 ธ.ค. 64
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายนาคำไฮ ถึงบ้านหนองหนาว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว 30 พ.ย. 64
จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์(โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานการเลือกตั้งของการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ปีงบประมาณ พ.ศ.2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ย. 64
ซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้งสำหรับโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 64
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง (โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ย. 64
จ้างเหมาตกแต่งจัดสถานที่และบริเวณพื้นที่จัดงาน (โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ย. 64
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ โตโยต้า เลขทะเบียน กง 8408 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ย. 64
จ้างเหมาค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ย. 64
ซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 64
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 64
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 64
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้กับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 64
จ้างเหมาจัดทำป้ายกระดานโครงเหล็กนับคะแนนการเลือกตั้ง พร้อมทาสี จำนวน ๑๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 64
ซื้อแบบพิมพ์ (กระดาษต่อเนื่อง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 64
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 64
จ้างเหมาจัดทำกระดานติดประกาศประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน ๑๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 64
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (กองคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 64
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียน หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 64
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองข่า หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าดง ตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 64
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาโคก หมู่ที่ 7 บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 64
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาคำไฮ หมู่ที่ 2 บ้านหนองหนาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 64
ซื้อน้ำดื่มประจำสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 64
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายลิขิต หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 64
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนายสังวาลย์-เกษตรแดง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 64
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนายบุญใบ หมู่ที่ 3 บ้านน้ำบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 64
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาคำไฮ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 64
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาคำน้อย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 64
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนากะแลม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 64
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคลองซอย สาย 2 หมู่ที่ 7 บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 64
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคลองซอยตอนบน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 64
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวัดป่าวังมะคั่ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 64