มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 5

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล   9 ก.ค. 63 107
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   30 มิ.ย. 63 45
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   1 มิ.ย. 63 106
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ   1 มิ.ย. 63 128
มาตรการป้องกันการรับสินบน   1 มิ.ย. 63 114