หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายอิสระ เทพวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว


นายตะวัน เสวมาตย์
หัวหน้าสำนักปลัด


น.ส. อภิญญา วงศ์ศรีชา
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายโกสินทร์ สุขทองสา
ผู้อำนวยการกองช่าง